مستندات و ویدئو های آموزشی CRMاوج ابری

ماژول سازماندهی مدیریت فروش
تصویر جست و جو و فیلترینگ محصولات
پخش ویدیو
تصویر تعریف محصولات
پخش ویدیو
معاملات فروش
پخش ویدیو