مستندات و ویدئو های آموزشی CRMاوج ابری

معاملات فروش
تصویر مدیریت معاملات نا موفق
پخش ویدیو
سرنخ فروش
پخش ویدیو
نحوه پیگیری معاملات فروش
پخش ویدیو
سرنخ فروش
پخش ویدیو
سرنخ فروش
پخش ویدیو
مشاهده وضعیت فروش و گزارش گیری در اوج ابری
پخش ویدیو