مستندات و ویدئو های آموزشی CRMاوج ابری

معاملات فروش
سرنخ فروش
پخش ویدیو
نحوه پیگیری معاملات فروش
پخش ویدیو
سرنخ فروش
پخش ویدیو
سرنخ فروش
پخش ویدیو
مشاهده وضعیت فروش و گزارش گیری در اوج ابری
پخش ویدیو